Loading…

Afghanistan-uka 2016 går av stabelen mellom 20. og 25. september. Uka er et samarbeid mellom Afghanistankomiteen, Chr. Michelsens institutt (CMI) og Institutt for fredsforskning (PRIO). I tillegg bidrar en lang rekke andre organisasjoner til et stort og variert program. Sentrale afghanske og internasjonale forskere og aktører kommer til Norge for å stå bak talerstolen og delta i debatter. Kultur og brobygging står også på programmet.
Målet med Afghanistan-uka er å plassere Afghanistan øverst på den norske dagsorden. Afghanistankomiteen er initiativtaker og koordinator for uka som blir gjennomført med støtte fra Fritt Ord og Norad.   

The Afghanistan Week 2016 is a cooperation between the Norwegian Afghanistan Committee, the Chr. Michelsen Institute (CMI) and the Peace Research Institute Oslo (PRIO). Our aim is to bring Afghanistan to the top of the Norwegian agenda, bringing Afghan and international experts to Norway to inform and debate.


View analytic
avatar for Norges Fredsråd/Norwegian Peace Council

Norges Fredsråd/Norwegian Peace Council

Nor­ges Freds­råd er møte­plas­sen for fred, der menings­fel­ler og mot­stan­dere kan møtes til debatt og gjen­si­dig opp­lys­ning. Som sam­ar­beids­or­gan job­ber Nor­ges Freds­råd for kom­pe­tanse­he­ving og bedre utnyt­telse av kunn­ska­pen i norske freds­mil­jøer. Over­ord­net skal NFR arbeide for bedre ramme­be­tin­gel­ser for norsk fredsarbeid.

The NPC is a meeting ground for peace, where federa­tes and anta­go­nists can meet to discuss view­points and exchange expe­ri­en­ces. As an umbrella orga­niza­tion the NPC is wor­king to create syner­gies and to improve the pro­fi­ci­ency and use of com­pet­en­cies wit­hin the Nor­we­gian peace move­ment. Gene­rally the NPC works to improve the over­all con­ditions for peacework in Norway.